Slovenčina Čeština
Prihlásenie
 
Partnerský program
Partnerský program
 
Nákupný košík
0 položiek
 

Obchodné podmienky

1.    Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim - firma Mgr. Roland Bohunický GROUPTECH, Pod Kaštieľom 206/47, 919 51 Špačince, IČO: 37570072 uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.autocievky.sk.
Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu. Tovar je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky www.autocievky.sk
Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení. Kupujúci pri registrácii vyjadrí súhlas, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

2.    Spôsoby objednávania

Kupujúci je oprávnený ponúkaný tovar objednať nasledovnými spôsobmi:

 • prostredníctvom internetovej stránky www.autocievky.sk
 • telefonicky
 • e-mailom

Objednávka v akejkoľvek forme musí obsahovať tieto náležitosti:

 • meno a priezvisko (obchodné meno)
 • adresa trvalého pobytu (sídlo)
 • určenie predmetu plnenia a množstva
 • určenie miesta a času dodania
 • zodpovednú osobu na prevzatie tovaru vrátane telefonického kontaktu

Po odoslaní / zaevidovaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky telefonicky alebo e-mailom.


3.    Dodacie podmienky a lehoty

Kupujúci je oprávnený vybrať si spôsob dodania tovaru (doprava) z nasledujúcich spôsobov:

 • balíkovou službou Slovenskej pošty, a.s. na dobierku
 • kuriérskou službou Express Slovenská pošta, a. s.
 • dovoz v mestách Bratislava, Trnava a Senec zdarma (min. objednávka v hodnote 40,- Eur)

 

Spôsob dopravy
Cena za prepravné* Lehota dodania
Slovenská pošta, 1. trieda na dobierku od 2,60 EUR do 48 hodín
Slovenská pošta, 2. trieda na dobierku od 2,40 EUR do 72 hodín
Slovenská pošta, kuriér Express od 6,50 EUR do 24 hodín

Dovoz Bratislava, Senec, Trnava

(min. objednávka v hodnote 40,- Eur)

zdarma podľa dohody

* v závislosti od hmotnosti tovaru (presná suma vid. objednávka)

Do tejto lehoty sa nezapočítavajú štátne sviatky a dni pracovného pokoja.


4.    Platobné podmienky

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Ceny sú platné pre kupujúceho okamihom potvrdenia objednávky a sú závislé od platných cien v okamihu prijatia objednávky.
Pokiaľ je cena totožná, resp. nižšia ako v objednávke, nie je spätne kupujúcemu potvrdená a tovar mu je dodaný za cenu platnú v okamihu prijatia objednávky. Pokiaľ je cena vyššia ako v objednávke, predávajúci je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho. Kupujúci je následne na to oprávnený objednávku potvrdiť, alebo stornovať.
Pri objednávke presahujúcej sumu 500,- EUR si predávajúci si vyhradzuje právo žiadať od kupujúceho zálohu vo výške max. 50 % v závislosti od výšky ceny objednaného tovaru.

Predávajúci je oprávnený zaslať tovar až po úhrade celej kúpnej ceny, resp. dohodnutej zálohy.

Platbu za objednaný tovar je možné realizovať:

 • v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo dobierkou
 • prevodným príkazom na účet predávajúceho v Tatra banke a.s., č. účtu 2928864497/1100, variabilný symbol: číslo objednávky (ID)
 • vkladom na účet predávajúceho v Tatra banke a.s., č. účtu 2928864497/1100, variabilný symbol: číslo objednávky (ID)


5.    Záručné podmienky

 • Kupujúci je povinný si tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Neskoršia reklamácia z titulu mechanického poškodenia bude neakceptovateľná.
 • Kupujúci je povinný pred prvým použitím tovaru preštudovať záručné podmienky, návod na použitie a riadiť sa nimi.
 • Reklamácia tovaru sa realizuje prostredníctvom reklamačného formuláru dostupného na stránke predávajúceho.
 • Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia tovaru kupujúcim. Pokiaľ je táto lehota nedostatočná, je predávajúci povinný upovedomiť kupujúceho s určením lehoty konečného vybavenia. Po uplynutí dodatočnej lehoty je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo požadovať výmenu tovaru.
 • Ak sa preukáže, že reklamácia bola nedôvodná, predávajúci je oprávnený si účtovať manipulačný poplatok vo výške 3 EUR.
 • Kupujúci je povinný spolu s dodaným tovarom predložiť predávajúcemu reklamačný formulár a kópiu faktúry.
 • Kupujúci je povinný dodať reklamovaný tovar predávajúcemu v originálnom balení vrátane manuálov a inštalačných médií.
 • Pokiaľ bola reklamácia uznaná ako opodstatnená, kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s reklamačným konaním, t.j. náklady na doručenie Slovenskou poštou, a.s.. Iná forma doručenia je prípustná iba v prípade, že tovar nie je možné dopraviť predávajúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s..
 • Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru a tovar nepoužívať. V opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú týmto neoprávneným používaním.
 • Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov.
 • Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
 • Kupujúci je povinný si prevziať tovar po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr však do 1 mesiaca od dňa, kedy sa oprava mala vykonať, prípadne kedy bol upovedomený o tejto skutočnosti. Po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie vo výške 0,30 EUR za každý aj začatý deň.


6.    Zodpovednosť za vady

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

7.    Odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, je Spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar.
 
Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v uvedenej lehote, ak :

 • vráti predávajúcemu tovar v stave, v akom ho prevzal, vrátane nepoškodeného obalu a kompletného príslušenstva tovaru
 • tovar nepoužil ani neumožnil jeho používanie tretej osobe


Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Predávajúci je povinný:

 • prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby
 • vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.


Storno objednávky

Spotrebiteľ môže bezplatne stornovať svoju objednávku ešte pred jej potvrdením a takisto po potvrdení objednávky a to telefonicky alebo e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou. V prípade stornovania objednávky v čase ak bol už tovar zaslaný Spotrebiteľovi, tento znáša reálne náklady spojené s dopravou tovaru.
Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednávaný tovar, číslo účtu alebo adresu kam má byť poukázaná zaplatená kúpna cena alebo záloha. Predávajúci má právo stornovať objednávku ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a spotrebiteľ nemá záujem o náhradné plnenie. Zaplatená kúpna cena za tovar, alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 7 pracovných dní vrátená Spotrebiteľovi prevodom na účet, alebo poštovou poukážkou. O stornovaní objednávky bude Spotrebiteľ informovaný telefonicky alebo e-mailom/SMS.

8.    Ochrana osobných údajov

Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. v znení neskorších predpisov. Osobné  údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa. Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČ DPH. Údaje môže Spotrebiteľ aktualizovať a meniť po prihlásení. Spotrebiteľ odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Ak spotrebiteľ vyjadrí svoj nesúhlas a to písomnou formou v objednávke, časť poznámka, nebude informovaný o akciách, novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu.